จัดเวทีชุมชน


    โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

   

วันที่ 22-25 และ 28-31 มีนาคม 2564 นางศรีอำไพ โอษฐงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ มอบหมายให้คณะทำงานจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ดำเนินการจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 กิจกรรมหลักระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อทวบทวนการดำเนินงาน/สรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2564 และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการ ปี 2565 โดยมีการจัดเวทีชุมชน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 12 อำเภอ กลุ่มเกษตรกร 24 กลุ่ม 960 ราย ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนในครั้งนี้ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด