การขยายเมล็ดพันธุ์


๑.การขยายเมล็ดพันธุ์พืช

            เป็นการขยายหรือเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อให้มีมากเพียงพอต่อความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์โดยรับผิดชอบตั้งแต่การรับเมล็ดพันธุ์หลักจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความบริสุทธิ์ตรงตามพันธุ์และมีความงอกสูง

๒.การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว

             การคัดเลือกพื้นที่

             พิจารณาจากพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งเรื่องดินและน้ำ การคมนาคมสะดวก มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ ไม่เลือกพื้นที่เสี่ยง ต่อการสูญเสียคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ เช่น พื้นที่ที่มีการระบาดโรค แมลง และการปนของเมล็ดพันธุ์อื่นรวมถึงเป็นแหล่งระบาดของข้าววัชพืช

การคัดเลือกเกษตรกร

             เกษตรกรต้องมีประสบการณ์และปัจจัยในการผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมทั้งมีความตั้งใจให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์