การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์


๓. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

        เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ต้องมีการตรวจสอบแปลงขยายพันธุ์ของเกษตรกรโดยแปลงขยายพันธุ์ต้องผ่านมาตรฐานตามระเบียบสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าวว่าด้วยมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ พ.ศ. 2553 และระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระบวนการผลิต พ.ศ. 2557

ตารางแสดงระเบียบสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าวว่าด้วยมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ พ.ศ. 2553

สิ่งที่ต้องตรวจ

ข้อกำหนดหรือจำนวนที่ยอมให้มีได้

แปลงชั้นพันธุ์ขยาย

แปลงชั้นพันธุ์จำหน่าย

1. พันธุ์อื่น (สูงสุด)

1 : 20,000 ต้น

หรือ 0.005%

1 : 10,000 ต้น

หรือ 0.01%

2. ข้าวแดง (สูงสุด)

0

1 : 100,000 ต้น

หรือ 0.001%

3. ข้าววัชพืช (สูงสุด)

1 : 200,000 ต้น หรือ 0.0005%

1 : 100,000 ต้น

หรือ 0.001%

หมายเหตุ : ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างน้อย 1 ครั้ง/ฤดูกาลผลิต

ตารางระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พ.ศ.2557

มาตรฐานคุณภาพ/

ประเภทเมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ขยาย

เมล็ดพันธุ์จำหน่าย

เมล็ดพันธุ์สุทธิ (%)

98

98

เมล็ดอื่นๆ (สูงสุด) ไม่เกินเมล็ด

ต่อตัวอย่างข้าว 500 กรัม

ไม่เกิน

5 เมล็ด

ไม่เกิน

15 เมล็ด

สิ่งเจือปนสูงสุด (%)

2

2

ความชื้นสูงสุด (%)

14

14

ความงอกต่ำสุด (%)

80

80

ข้าวแดง (สูงสุด) ไม่เกิน

ต่อตัวอย่างข้าว 500 กรัม

ไม่เกิน

1 เมล็ด

ไม่เกิน

5 เมล็ด