การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์


๔.การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

มีการปฏิบัติต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์จากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อยกระดับคุณภาพด้านกายภาพของเมล็ดพันธุ์โดยขจัดหรือลดสิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆ ออกไป ได้แก่ การลดความชื้นส่วนเกิน การคัดแยกหิน ดิน ทราย เศษต้นพืช เมล็ดพืชอื่น เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ขนาด
และสิ่งเจือปนอื่นๆ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด