การตลาดเมล็ดพันธุ์


๕. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิต หากเกิดการเสื่อมหรือเสียหายก็ไม่อาจรักษาให้คงสภาพเดิมได้
สิ่งเดียวที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์ชะลอการเสื่อมคุณภาพให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้คือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเก็บรักษาให้เหมาะสมกับสภาพเมล็ดพันธุ์ มีวิธีการจัดการ ดังนี้

สภาพของโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดี


       โรงเก็บมีสภาพเหมาะสมมั่นคงแข็งแรง สะอาด สามารถป้องกันสิ่งต่างๆที่จะมากระทบให้เกิดอันตรายต่อเมล็ดพันธุ์ มีพื้นที่จัดเก็บ ราบเรียบสม่ำเสมอ มั่นคง แข็งแรงสามารถทานน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ที่กดทับได้ ป้องกันน้ำไม่ให้สาดหรือรั่วซึมได้ มีการระบายอากาศที่ดี และป้องกันศัตรู เช่น นก หนู แมลงต่างๆที่เข้าทำลายเมล็ดพันธุ์ได้

 

การปฏิบัติขณะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

การตรวจสอบความงอก ความชื้น และศัตรูในโรงเก็บ ซึ่งการควบคุมศัตรูเมล็ดพันธุ์ต้องตรวจสอบและหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับใช้วิธีป้องกันกำจัดร่วมกัน 3 วิธี คือ การรมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี การพ่นสารเคมีที่พื้น ผนังโรงเก็บรวมทั้งกระสอบหรือภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ และการคลุกสารเคมีเมล็ดพันธุ์