เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อซื้อกระสอบปอ
  •   2022-06-07 13:41:05    21     4

ตามประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมน์ กรมการข้าว ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕


  • bytes  

  • bytes