ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์


    ที่ทำการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดบุรีรัมย์

   

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางศรีอำไพ โอษฐงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวเวศน์ทิวา แพงมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเรื่องการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์