บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    921  

นาง ศรีอำไพ โอษฐงาม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

044634955

Brr_rsc@rice.mail.co.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง พรรณธิมา กสิประกอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

044-634955

Brr_rsc@rice.mail.co.th

นางสาว ดาวประกาย เลิศศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นางสาว ประทุมมา ภาประเวศ

พนักงานการเงินและบัญชี

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นางสาว นฤมล วงษ์สุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เงินทุนฯ

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นางสาว นิษฐเนตร์ มาลาวงค์ศรี

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ

044634955

นางสาว โสภา ซารัมย์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานธุรการ

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย ดิลก สีทะโล

พนักงานขับรถยนต์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย ชาญณรงค์ เท้าสิงห์

พนักงานขับรถยนต์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย เทพรส สุพร

พนักงานขับรถยนต์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย เอกฉัตร ปัสสาคำ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย ฉัครชัย เรืองฉาย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย จารุวัฒน์ ชัยหงส์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย ชาคริต ธรรมดา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาง สุนิตตา งาฉลวย

พนังงานทำความสะอาด

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาง ศรีอำไพ โอษฐงาม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

044-634955

Brr_rsc@rice.mail.co.th

นางสาว ศุภกานต์ วนิชาชีวะ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

044-634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย อนุพล สมหา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

Brr_rsc@rice.mail.co.th

นาย พลศักดิ์ ก่ำเเก้ว

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล้ดพันธุ์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย บุญเลิศ ตะวันหะ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย ประพันธ์ สามาลา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย อภิชัย แขนรัมย์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย นิรุทธิ์ จันทร์ประโคน

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย ศุภกร สรุปพล

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย สุริยัน เต็นประโคน

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย อิทธิชัย บุรินรัมย์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาง สำรวย ตรวจมรรคา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นางสาว สุทธินันท์ นามปัญญา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย ชนินทร ไชโยราช

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย จีรยุทธ ปะโนรัมย์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย ธนวรรธน์ ประทุมวิง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย สุทิศ เครือเนียม

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย ณพวงศ์ พิมพ์โคตร

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว สุขนิชชา รักเเจ้ง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

044-634955

Brr_rsc@rice.mail.co.th

นาย กชินณัฐสิทธิ์ สุขใส

พนักงานห้องปฏิบัติการ

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นางสาว วิลัดดา สุ่มมาตย์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นางสาว นันทวัน เถียมดอน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

044-634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย รัตนโชติ ไชยหงษ์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย พิรุม โสภี

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว เวศน์ทิวา แพงมา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

044-634955

brm_rsc@rice.mail.co.th

นาย ธีระพงษ์ จารุทรัพย์สดใส

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

gamecvg@gmail.com