บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1475  

นาง ศรีอำไพ โอษฐงาม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

044634955

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง พรรณธิมา กสิประกอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

044-634955

[email protected]

นางสาว ดาวประกาย เลิศศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

044634955

[email protected]

นางสาว ประทุมมา ภาประเวศ

พนักงานการเงินและบัญชี

044634955

[email protected]

นางสาว นฤมล วงษ์สุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เงินทุนฯ

044634955

[email protected]

นางสาว นิษฐเนตร์ มาลาวงค์ศรี

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ

044634955

นางสาว โสภา ซารัมย์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานธุรการ

044634955

[email protected]

นาย ดิลก สีทะโล

พนักงานขับรถยนต์

044634955

[email protected]

นาย ชาญณรงค์ เท้าสิงห์

พนักงานขับรถยนต์

044634955

[email protected]

นาย เทพรส สุพร

พนักงานขับรถยนต์

044634955

[email protected]

นาย เอกฉัตร ปัสสาคำ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

044634955

[email protected]

นาย ฉัครชัย เรืองฉาย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

044634955

[email protected]

นาย จารุวัฒน์ ชัยหงส์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

044634955

[email protected]

นาย ชาคริต ธรรมดา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

044634955

[email protected]

นาง สุนิตตา งาฉลวย

พนังงานทำความสะอาด

044634955

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาง ศรีอำไพ โอษฐงาม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

044-634955

[email protected]

นางสาว ศุภกานต์ วนิชาชีวะ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

044-634955

[email protected]

นาย อนุพล สมหา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

[email protected]

นาย พลศักดิ์ ก่ำเเก้ว

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล้ดพันธุ์

044634955

[email protected]

นาย บุญเลิศ ตะวันหะ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

[email protected]

นาย ประพันธ์ สามาลา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

[email protected]

นาย อภิชัย แขนรัมย์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

[email protected]

นาย นิรุทธิ์ จันทร์ประโคน

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

[email protected]

นาย ศุภกร สรุปพล

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

[email protected]

นาย สุริยัน เต็นประโคน

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

[email protected]

นาย อิทธิชัย บุรินรัมย์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

[email protected]

นาง สำรวย ตรวจมรรคา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

[email protected]

นางสาว สุทธินันท์ นามปัญญา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

[email protected]

นาย ชนินทร ไชโยราช

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

[email protected]

นาย จีรยุทธ ปะโนรัมย์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

[email protected]

นาย ธนวรรธน์ ประทุมวิง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

[email protected]

นาย สุทิศ เครือเนียม

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

[email protected]

นาย ณพวงศ์ พิมพ์โคตร

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

[email protected]

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว สุขนิชชา รักเเจ้ง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

044-634955

[email protected]

นาย กชินณัฐสิทธิ์ สุขใส

พนักงานห้องปฏิบัติการ

044634955

[email protected]

นางสาว วิลัดดา สุ่มมาตย์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

[email protected]

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นางสาว นันทวัน เถียมดอน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

044-634955

[email protected]

นาย รัตนโชติ ไชยหงษ์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

[email protected]

นาย พิรุม โสภี

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

044634955

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว เวศน์ทิวา แพงมา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

044-634955

[email protected]

นาย ธีระพงษ์ จารุทรัพย์สดใส

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044634955

[email protected]